Alma Open Platform Reaches One Million Api Transactions Daily